top of page

Договір публічної оферти

ФОП Москалюк Олександр Вікторович (далі – «Виконавець»), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Терміни і загальні положення.

1.1. Послуги – набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://itbooks.in.ua, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору.

1.5. Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони – Виконавець та Користувач.

1.7. Послуги – онлайн чи офлайн лекції, семінари, консультації та події, спрямовані на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізованого предмету, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві Послуги, а саме організацію участі Користувача у подіях, обраних Користувачем, на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується прийняти і здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Послуг.

2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користвачем в своїй діяльності Послуг, придбаних у Виконавця.

3. Умови надання послуг.

3.1. Послуги надаються у вигляді онлайн чи офлайн лекцій, семінарів, консультацій та подій, відповідно до опису послуг, розроблених Виконавцем та розміщених у відповідному розділі Сайту Виконавця.

3.2. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості Послуг і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептованою.

3.4. Порядок акцепту:

3.4.1. Користувач вибирає вид Послуг на сайті Виконавця, оформляє заявку на участь та переходить до здійснення оплати.

3.4.2. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

4. Права і обов'язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та описом Послуг.

4.1.3. Опубліковувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем під час отримання послуг, без будь-яких обмежень та компенсації Користувачу (грошової чи будь-якої іншої).

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Надавати Користувачу Послуги в обсязі відповідно до цього Договору та опису послуг.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. При необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.

5. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до опису Послуг.

5.1.2. Звернутись до Виконавця з запитом на повернення коштів, якщо Користувач попередив Виконавця про неможливість отримання Послуг відповідно до п.6.4 цього Договору. 

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

5.2.3. Утриматися в під час отримання Послуг від дій, які:

5.2.3.1. можуть перешкоджати іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам отримувати Послуги та інформацію з них.

5.2.3.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому надаються Послуги.

5.2.3.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

5.2.3.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.3.5. копіювати інформацію чи процес надання Послуг без дозволу Виконавця з використанням аудіо- або відео-обладнання чи програмного забезпечення.

6. Вартість послуг, порядок оплати та повернення вартості не отриманих послуг.

6.1. Загальна вартість Послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму оплачену Користувачем за надані Послуги.

6.2. Вартість Послуг визначається Виконавцем в описі Послуг, який розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється Виконавцем особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем на користь Виконавця в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. У разі якщо Користувач відмовляється від послуг не пізніше ніж за 24 години до початку їх надання, Виконавець повертає сплачений аванс в повному обсязі. У разі оплати всієї суми – 100% вартості Договору Користувачеві повертаються кошти в сумі 90% від сплачених коштів. 

6.4.1. Користувач повинен повідомити Виконавця про неможливість отримання Послуг на електронну адресу, вказану в контактах Сайту.

6.5. В разі, якщо Виконавець не може надати оплачені Послуги Користувачу, він повідомляє Користувача про неможливість надання послуг та повертає 100% отриманих коштів.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.3. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.1 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 9.1 .3 цього Договору.

8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. За згодою обох Сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених пунктом 5.2.3 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. Термін дії оферти.

10.1. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

10.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Публічної оферти та / або відкликати Публічну оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Публічну оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Публічної оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Публічної оферти.

Реквізити Виконавця:

Фізична особа-підприємець Москалюк Олександр Вікторович

Ідентифікаційний код: 2842803418

Адреса реєстрації: вул. І. Мазепи, 45, кв. 239, м. Біла Церква Київської області, Україна

Контактний телефон: +380931432800

Електронна пошта: oleksandr.moskalyuk@gmail.com

bottom of page